12 253 marek
4 987 700 instrukcji
Pobierz instrukcję – jest DARMOWA! Karolinstruckje pozwala Ci pobrać kilka rodzajów dokumentów, aby jak najlepiej wykorzystać Twój Pralki BOSCH CLASSIXX 5: instrukcje, przewodniki i poradniki.
Linki sponsorowane


Instrukcja obsługi BOSCH CLASSIXX 5

Karolinstruckje pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BOSCH CLASSIXX 5 Pralki

Linki sponsorowane

BOSCH CLASSIXX 5: Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (682 Ko)

Ten produkt, mimo zaklasyfikowania do marki BOSCH, mógł być także produkowany przez BAUER, PROTANKLESS po przejęciu, sprzedaniu lub zmianie nazwy firmy.

KOMENTARZE

 Jest ok:) , może by? Dobra jako?? za niez?? cen? bardzo dobra - jak na razie bezawaryjnastosunkowo ?atwa w obs?udze, alles gute. Bardzo wydajna pralka, dogodna obługa, ogólnie jest dobra. Pralka ok, super super supser super, nie jest intuicyjny w uzyciu, bardzo dobra pralka.

 Solidny produkt , łatwa w uzyciu choć miałem ostatnio awariewyswietlał sie bład programowania i nic nie moglem z tym zrobić. Jest ok, super wytrzymałość, super pralka. Xiągle się psuje, ale chodzi jauż kilka lat, to jest dobra pralka. Super pralka, jest ok, jest ok , jest ok.

 Bardzo dobra, bardzo dobra . Pralka jest ok, super pralka, fajny sprzęt. Pralka jest ok, jest ok. Jest ok.
Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BOSCH CLASSIXX 5

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

Zalecenia i pouczenia dotycz¹ce bezpieczeñstwa Usuwanie i niszczenie opakowañ Ochrona rodowiska naturalnego / Oszczêdzanie energii Instalacja urz¹dzenia Zdjêcie zabezpieczenia s³u¿¹cego do transportu Ustabilizowanie ustawienia urz¹dzenia Pod³¹czenie do sieci wodoci¹gowej Odprowadzanie wody z urz¹dzenia Pod³¹czenie do sieci elektrycznej Poznaj swoj¹ now¹ pralkê Programator Przyciski wyboru funkcji oraz w³¹czenia 4 5 5 5 6 6 7 8 8 3 3 4 rodki pior¹ce i dodatki Pierwszy cykl prania Przygotowanie odzie¿y do prania £adowanie odzie¿y do pralki Pranie odzie¿y Zakoñczenie programu prania / Wyjêcie odzie¿y Czyszczenie / Konserwacja / Zabezpieczenie przed mrozem Dane techniczne Drobne usterki, które mo¿na ³atwo usun¹æ Dzia³ Pomocy Technicznej Zu¿ycie energii elektrycznej i wody 13 14 15 15 S. 8 9 9 10 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 2 pl 8 9 Zalecenia i pouczenia dotycz¹ce bezpieczeñstwa Niniejsze urz¹dzenie spe³nia normy w zakresie bezpieczeñstwa obowi¹zuj¹ce w tej bran¿y. ! Urz¹dzenie powinno byæ u¿ywane wy³¹cznie do prania odzie¿y przeznaczonej do prania w pralce w gospodarstwie domowym. Nie pozostawiaæ pralki bez nadzoru w obecnoci dzieci. Nie pozwalaæ zbli¿aæ siê do pralki zwierzêtom domowym. Uwa¿aæ w chwili usuwania gor¹cej wody po cyklu prania. Przed uruchomieniem urz¹dzenia przestrzegaæ nastêpuj¹cych wskazówek: ! nale¿y ! ! ! Przed w³¹czeniem urz¹dzenia uwa¿nie przeczytaj niniejsz¹ instrukcjê. Zawiera ona wa¿ne informacje oraz rady dotycz¹ce instalacji, obs³ugi i bezpieczeñstwa urz¹dzenia. Zachowaj instrukcjê obs³ugi urz¹dzenia, aby wykorzystaæ j¹ w przysz³oci i/lub dla ewentualnego nastêpnego w³aciciela. Zamontowaæ urz¹dzenie zgodnie z instrukcj¹ monta¿u. Zdj¹æ zabezpieczenie s³u¿¹ce do transportu i zachowaæ je. Nie przy³¹czaæ do sieci elektrycznej urz¹dzenia, które posiada widoczne lady uszkodzeñ lub wad...
  Know our Partners   Najczęściej zadawane pytania   Skontaktuj się z Karolinstruckje   Ostatnie wyszukania
Ostatnie uzupełnienia
  Mapa strony
Marki rozpoczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2005 - 2012 - Karolinstruckje - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.